Wijkplan

Wijkplan 2018-definitief

Wijkplan / activiteitenplan Wijkplatform Stadsweiden 2018 – Definitief.

Activiteit 1 Ontmoetingsactiviteiten 2018 op straatniveau
Welke activiteiten

Nederland schoon zaterdag  24 maart 2018            5 x€ 70,--

Nationale buitenspeeldag woensdag 13 juni 2018    5 x € 70,--

Nationale burendag zaterdag 22 september 2018    5 x € 70,--

Bosmobiel huren                                                   4 x € 25,--

Indien er (te) veel gebruikt gemaakt wordt van de aanvragen kan in plaats van 5 x € 70,-- ook 7 x € 50,-- verstrekt worden.

Doel

Bewoners ontmoeten elkaar op speciale gelegenheden.

De activiteit stimuleert de onderlinge contacten in de straat en/of buurt.

Kinderen worden gestimuleerd om (meer) buiten te spelen.

Leefbaarheid van de buurt krijgt aandacht.

Communicatie Via de wijkkranten, regionale (dag)bladen, sociale media en website van het Wijkplatform oproepen om mee te doen.
Beschrijving van stappen en onderdelen Toekenning van het budget in 2018 via één loket om een mogelijke dubbele aanvraag te voorkomen. Een aanvraag kan gedaan worden via het wijkplatform, die de aanvraag doorstuurt naar de gemeente (M.Apel)
Adviseur Opbouwwerk ZorgDat.
(Mede)participanten Bewoners van straat en/of buurt, ouders, VVN en  gemeente.
Participatie buurt Uitvoering gebeurt door bewoners en/of ouders
Budget en dekking Geldelijke bijdrage vanuit het Wijkplatform van max. € 70 per straat.
Begroting Vanuit de begroting van het Wijkplatform
Aanvraag van gelden bij Aanvragen indienen bij de gemeente Harderwijk (Monique Apel) , eventueel via tussenkomst voorzitter Wijkplatform.
Meetbaar ? Registratie van de deelnemende straten en contactpersonen
Wanneer ? Zie boven bij “ welke activiteiten”.
Activiteit 2 Communicatie met de wijk via Wijkkrant – sociale media - website
Doel

Communicatie met de wijkbewoners in stand houden en versterken.

Inbreng en draagvlak vergroten van wijkbewoners

Contact tussen wijkplatform en de wijk verbeteren

Hoe ?

3 of 4 keer per jaar het uitbrengen van een Wijkkrant met nieuws en/of informatie vanuit de wijk.

De website van het Wijkplatform beheren en actueel houden.

Andere sociale media inzetten zoals Facebook en Twitter.

Samenstellen en in stand houden van een redactie t.b.v. de wijkkrant

Beschrijving van stappen / onderdelen

Plannen en afstemmen van werkzaamheden

Verwerven van financiën uit andere bronnen (advertenties)

Verzamelen van kopij en tekst redigeren

Verzorgen van drukwerk en lay-out, bijscholing volgen (via MEO)

Bestendigen van redactie.

Verspreiding van de wijkkrant regelen

Website promoten, sociale media (frequent) inzetten

Projectleider Voorzitter wijkplatform.
Participanten

Redactie dient in de loop van de tijd te bestaan uit wijkbewoners. Indien nodig met ondersteuning van het opbouwwerk (ZorgDat).

Streven naar redactieverantwoordelijkheid van de wijk(bewoners)

Budget en dekking

Drukkosten voor de wijkkrant

Verspreiding van de wijkkrant

Onderhoud aan de website

Scholing voor redactieleden

Meetbaar ?

Toetsing op waardering van toegepaste media

Hits van de website tellen.

Wanneer ?

Wijkkrant 3 of 4 keer uitbrengen met een oplage van 3200 stuks voor geheel Stadsweiden en het Nachthok

Website periodiek actueel houden.

Sociale media regelmatig gebruiken

Activiteit 3 Winkelcentrum Stadsweiden:
Doel

Instandhouding en versterking van het winkelcentrum als noodzakelijke wijkvoorziening voor de bewoners.

Uitstraling van dit omgevingsgebied versterken.

Bereikbaarheid vergroten in combinatie met plekken voor ontmoetingen en sociale contacten door wijkbewoners.

Beschrijving van stappen

Het winkelcentrum is in 2015 gerenoveerd door de gemeente, de winkeliers en projectontwikkelaars / beheerders.

In 2017 heeft er nog een aanpassing plaatsgevonden d.m.v. een VOP en omlegging van het fietspad voor een veiliger gebied.

Het Wijkplatform stimuleert  processen om deze voorziening voor de wijk in stand te houden.

Opfleuren van het WC door plaatsing van “hanging baskets” , en plantenbakken.

In de maand december (verlichte) Kerstbomen.

Hiervoor structureel een financiële bijdrage toekennen ter facilitering en realisering. Dit in samenwerking met de Ondernemersvereniging.

Projectleiding Wijkmanager en Voorzitter Wijkplatform
Participanten Winkeliersvereniging Stadsweiden en het Wijkplatform
Participatie buurt Winkelend publiek geniet van de verbeterde uitstraling en is bereidt de inkopen meer in het eigen woongebied te gaan doen.
Budget

Het Wijkplatform betaalt een deel van de kosten voor hanging baskets en plantenbakken.  

In de maand december het plaatsen van een drietal Kerstbomen.

De Gemeente levert de Kerstbomen en het wijkplatform zorgt voor het plaatsen en verwijderen van de bomen.

Winkeliers verzorgen de verlichting en mogelijk aanverwante activiteiten zoals de verzorging van de baskets, bakken en bomen.

Ondernemersvereniging draagt  in de kosten.

Communicatie Via de Wijkkrant, sociale media, persbericht lokale media
Meetbaar ? Via reacties vanuit het winkelend publiek.
Wanneer ? In het voorjaar en in  december
Activiteit 4 Wijkschouw in Stadsweiden
Doel

De betrokkenheid van bewoners voor de eigen buurt te versterken.

Bewustwording en leefbaarheid van de omgeving versterken.

Achterstallig onderhoud in kaart brengen en oplossingen realiseren.

Projectleider De wijkmanager
Participant(en) Wijkplatform, wijkmanager, wijkbeheerder, wijkagent, vert. Uwoon, opbouwwerker ZorgDat en andere betrokkenen.
Bewoners

Via brief / flyer in de bus, de bewoners informeren en uitnodigen om te reageren en mee te gaan tijdens een rondgang.

Bewoners kunnen vooraf reageren naar Snelherstel met vragen en opmerkingen.

Communicatie

Via een flyer en aandacht voor de rondgang in de Wijkkrant en website.

Slechts een deel van de wijk schouwen, waarbij de wijk geheel geschouwd is in een periode van meerdere jaren.

Exact aangeven in welke Waard(en)de schouw plaats vindt.

Een helder verslag van de bevindingen van de wijkschouw binnen 2 weken na de schouw.

In 2018  de Vogelwaard schouwen. Vanuit toezegging in 2017.

Meetbaar ? Minder meldingen via Snelherstel vanuit deze 2 Waarden.
Wanneer ? In het voorjaar van 2018, voor de langste dag.  Monique Apel laten regelen.  Vastgesteld op woensdag 24 juni 2018 .
Activiteit 5 Transformatie van het terrein De Rietmeen
Doel

Een herinrichting van de voormalige wijkpost van de gemeente aan De Rietmeen. Herinrichting als plek in de wijk als maatschappelijk project met thema’s participatie, duurzaamheid, eetbaar/ bruikbaar groen, talentontwikkeling en educatie.

Ondersteuning vanuit het wijkplatform blijft voorlopig gewenst om de doelen te kunnen realiseren.

Brede maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin.

Projectleider(s) Wijkmanager en de voorzitter wijkplatform
Participanten

Werkgroepen van bewoners uit Stadsweiden en Drielanden

Ondersteuning vanuit opbouwwerk van ZorgDat

Coalities smeden met maatschappelijke organisaties.

Participatie buurt

Vrijwilligers die meedenken en meedoen.

Een eigen inbreng en talentontwikkeling in afstemming met het stichtingsbestuur en coördinatoren van diverse werkgroepen.

Budget

Financiering voor aanloopkosten. Vooral ten behoeve van de continuïteit voor lange(re) termijn.

Bijdragen bij investeringskosten en/of exploitatiekosten

Externe financiering door subsidie vanuit landelijk werkende fondsen.

Communicatie

Regionale kranten, Wijkkrant en sociale media.

Voorlichting/ informatie aan de bewoners van Stadsweiden en Drielanden.

Meetbaar ? Reacties en opbrengst (niet alleen in geld, maar meer nog de maatschappelijke relevantie en (belevings-)waarde.
Wanneer ?

Doorlopend proces in de komende jaren.

Meerdere activiteiten die plaatsvinden in de loop van het jaar.

Activiteit 6 Activiteitenplannen vanuit de verschillende Waarden.
Doel De bewoners vanuit de verschillende Waarden van de wijk Stadsweiden en de bewoners van Het Nachthok ruimte te bieden om in de loop van het jaar aanvullende activiteitenplannen aan te bieden en die vanuit het Wijkplatform te kunnen honoreren met een advies en /of geldelijke bijdrage.
Projectleider(s) Wijkmanager, Opbouwwerker ZorgDat en Vz. Wijkplatform.
Participanten

De bewoners(groepen) vanuit de verschillende buurten / Waarden kunnen onderbouwde plannen indienen, voorzien van een kostenbegroting.

In de plannen wordt het eigen initiatief en de eigen zelfredzaamheid aangegeven. Verder is een beoogd tijdspad voor realisering aangegeven in de aanvraag.

Budget

Voor iedere “Waard “ of een straat of buurt binnen die Waard kan een budget beschikbaar gesteld worden om plannen te realiseren.

Voorwaarde is dat het benodigde budget valt binnen de financiële ruimte van de begroting van het wijkplatform.

Communicatie Via de Wijkkrant en Website van het Wijkplatform door vermelding van de mogelijkheden en verantwoording van realisatie.
Meetbaar ?

Registratie van ingediende plannen en de toekenning.

Wanneer ? Een doorlopend proces in het jaar 2018. Zo mogelijk  of zonodig zullen er buurtteams ingesteld worden voor de Waarden of straten die het betreft.
Activiteit 7 Organisatie van een Rommelmarkt in Stadsweiden
Doel

Oude spullen krijgen weer een nieuwe bestemming.

Wijkbewoners kunnen elkaar ontmoeten in de (eigen) wijk.

Straten en buurten in de wijk zijn in beweging op één centrale plek in de wijk en laten zien en van zich horen. Locatie Ontmoetingstuin De Rietmeen. In 2018 kijken of dit een of twee keer georganiseerd kan worden.

Stappenplan

Draaiboek samenstellen

Kennis hiervan ophalen vanuit andere wijken.

Draagvlak en haalbaarheid toetsen via een artikel in de Wijkkrant

Planning afstemmen met andere buurteams en/of platforms.

Projectleider Bij voorkeur door bewoners van de Waarden in de wijk.
Participanten / deelnemers zijn: Bewoners van de wijk/ straten in Stadsweiden en het Nachthok
Budget Vanuit de begroting van het Wijkplatform
Communicatie Aankondiging in de Wijkkrant Stadsweiden, Website Wijkplatform en Facebook.
Meetbaar ? Projectstatus. Op basis van (succes-) ervaringen een beslismoment nemen voor verdere uitbouw of een afbouw.
Wanneer ?

Eén of twee keer per jaar uitvoering. Voorjaar en/of nazomer.

Activiteit 8 Buurt Onderwijs Sport / Buurtsportcoach
Doel Stadsweiden is een fijne en veilige wijk om in op te groeien. Ter ondersteuning en instandhouding hiervan is een buurtsportcoach aangesteld.
Projectleider Marcel van den Ende in overleg met Nathalie Hilhorst en Johan Peppelman.
Kwartiermaker Maritha van Huizen van ZorgDat voor sturing en uitvoering.
Participanten De 5 Basisscholen in Stadsweiden, Buurt Stromenwaard - e.a.
Budget Cofinanciering functie en activiteiten
Communicatie In overleg en afstemming met de participanten.
Meetbaar ? Doelstellingen zijn SMART geformuleerd in een plan van aanpak.
Wanneer ? Projectplan tijdig gereed voor de 1e helft en de 2e helft van 2018.
Activiteit 9 Leefomgeving Helmbloemmeen en Emdenmeen.
Doel

Bevordering contact kwetsbare bewoners in relatie tot de wijk.

Stadsweiden is een fijne en veilige wijk om te wonen voor iedereen. Elkaar kennen en gekend worden is daarom belangrijk.

Komen tot een activiteitenaanbod; zowel binnen als buiten, waardoor isolement van bewoners  doorbroken kan worden en het welzijnsgevoel versterkt wordt.

Projectleider Marcel van den Ende en opbouwwerker ZorgDat.
Participanten

Humanitas DMH, Ambulante Hulpverlening MN, Wijkagent, Woonzorg

(J. Stienstra), ZorgDat en (Weideheem ??? ).

Budget Bijdrage vanuit het Wijkplatform op basis van een plan van aanpak en verantwoording.
Communicatie In overleg met de participanten en via de Wijkkrant Stadsweiden.
Meetbaar ? Registratie van deelnemers  en succes ervaringen.
Wanneer ? Voorstel is om dit in 2018 wederom een  vervolg te geven op basis van een projectvoorstel.
Activiteit 10 Dag van de mantelzorger.
Doel

Met het terugtreden van de overheid in de Zorg, komt er steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij familie, buren en andere betrokkenen bij zorgondersteuning bij mensen met een zorgbehoefte.

Hiervoor is een rol neergelegd voor de mantelzorgers.

Deze mantelzorgers verdienen aandacht en waardering. Waardering voor de mantelzorgers kunnen we tot uiting brengen door een aantal mensen eens een attentie te bezorgen en er via onze wijkkrant aandacht voor te hebben.

Wijkbewoners kunnen  hiervoor een persoon voordragen met de vermelding van de motivatie waarom diegene een attentie verdient.

Projectleider ZorgDat Harderwijk. In later stadium volgt de koppeling aan een persoon. (Afstemming in de driehoek Wijkmanager, Opbouwwerker ZorgDat en Vz. Wijkplatform.
Budget

Toekennen van het benodigde budget voor attenties.

Er kunnen maximaal 20 attenties uitgereikt worden in 2017.

Communicatie Via de wijkkrant en Social Media wijkbewoners de mogelijkheid geven om ontvangers voor te dragen voor het verkrijgen van een attentie.
Meetbaar ? Het aantal vragen die ontvangen worden in verhouding tot het aantal wat toegekend wordt.
Wanneer ? Uitvoering tijdens “Dag van de Mantelzorg”  Zaterdag 10 november 2018.
Activiteit 11 Thema-avond over Veiligheid.
Doel Preventieve veiligheid door voorlichting / informatie aan wijkbewoners over:
  • Inbraakpreventie
  • Verkeersveiligheid
  • Sociale en fysieke veiligheid
  • Brandveiligheid in en om het huis
Thema 2018 Brandveiligheid. Thema-avond gericht op preventie en gebruik van blusmiddelen in en om het huis.
Projectleider Voorzitter wijkplatform
Participanten Wijkmanager – ZorgDat – Wijkagent – Belangenorganisaties
Budget Stelpost in de begroting voor 2017
Communicatie De wijkbewoners tijdig informeren via de wijkkrant en/of een flyer huis aan huis bezorgd over het thema dat aan de orde zal komen.
Meetbaar

De behoefte wordt zichtbaar door de mate van opkomst tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

(In 2015 waren er circa 125 bezoekers voor de thema-avond Inbraakpreventie in de Roef).

(In 2016 waren er circa 60 bezoekers voor de thema-avond Verkeersveiligheid in de wijk).

( In 2017 waren circa 40 personen aanwezig voor het thema sociale veiligheid).

Wanneer

Planning voor de maand oktober.

Aandachtspunt Bij deze activiteit nemen we tevens nog mee de afronding van werkzaamheden m.b.t. de verkeersveiligheid vanuit 2016 en 2017.

Vastgesteld in de jaarvergadering van woensdag 15 november 2017.