1482 April 14. Schepenen en Raad besluiten jaarlijks een dijkgraaf en twee heemraden aan te stellen, die de Oostermeden, het omliggende land, de beek en de graven moeten schouwen en onderhouden, hetgeen tot dusver de stadsweidemeesters hebben gedaan.

1523 Januari 26. Het aantal koeien, dat de schepenen en de gemeente burgers op de stadsweide mogen weiden, vastgesteld. Van dit recht zijn uitgesloten de kloosters en de buiten de stad wonende burgers.

1694 November 2. Vergunning gegeven tot het graven van een tochtsloot, schietende uit den Tonselerweg door en langs de achterste stadsweide en de jurisdictie van Ermelo, naar de zee en door de weisloot uitwaterende in de stadsgracht

1702 Februari 15. Schepenen en Raad besluiten den weg aan de stadsweide door te laten trekken tot Tonsel.

1743 September 6. De stadsweide wordt door een wandelpad gescheiden in een voorste- en achterste gedeelte

1747 Groote sterfte onder het vee in de stadsweide.

1798 Mei II en 24. De afzonderlijke kassen van de stadsweide, de bona vacantia en de straat- en serviesgelden opgeheven en het beheer ervan opgedragen aan de 'stadsrentmeesters.

1811  Juli 22. Aan den Prefect in het Departement van den Boven-Ijssel, op zijn aanschrijving van I I Juni no. 7, voorgesteld een stuk van de stadsweide te bestemmen tot begraafplaats.

1889 Februari 8-9. Geduchte Noordwesterstorm. De wellen, stadsweide, singels en straatweg onder water; een stuk van de groote steenen zeewering bij het badhuis weggeslagen; ook schade aan de steenen glooiingen bij de brug en de haven. Zware boomen in de Plantage ontworteld.

1955 3 mei. In de stadsweiden worden 300 koeien ingeschaard

Bron: Kroniek van Harderwijk 1231-1799