Het wijkplatform Stadsweiden weet wat er in de wijk gebeurt. Ervaringen met activiteiten en gebeurtenissen op buurt/straatniveau worden er gedeeld en op elkaar afgestemd, tips worden uitgewisseld. 

Het wijkplatform is door zijn nauwe betrokkenheid met hun wijk een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en instellingen. Het wijkplatform kan ondersteuning geven aan visievorming en meningspeling, als een soort toetssteen. Het wijkplatform neemt geen besluiten over de wijk, maar activeert de achterban van wijkbewoners bij de totstandkoming van besluiten.

Belangen
Op uitnodiging worden de gemeente of vertegenwoordigers van instellingen in de wijk betrokken bij agendapunten. Natuurlijk kunnen deze zichzelf ook melden als zij een onderwerp willen bespreken in het platform. Het wijkplatform brengt op die manier verschillende partijen regelmatig bij elkaar om samen de leefbaarheid van de wijk te bevorderen.

Samenstelling
Het wijkplatform bestaat uit een vaste kern van wijkbewoners, het opbouwwerk en een gemeentelijk wijkambtenaar. Het wijkplatform heeft een wijkplan, waarin kernactiviteiten en aandachtspunten staan die voor de wijk belangrijk zijn . Het wijkplatform volgt het wijkplan op de voet, stimuleert en activeert andere wijkbewoners om mee te doen aan activiteiten en projecten in de wijk.

Het wijkplatform Stadsweiden geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden.