Het Wijkplatform Stadsweiden bestaat uit een vaste kern van wijkbewoners, het opbouwwerk en een gemeentelijk wijkambtenaar.
 
Het wijkplatform volgt het wijkplan op de voet, stimuleert en activeert andere wijkbewoners om mee te doen aan activiteiten en projecten in de wijk.
Op uitnodiging worden de gemeente of vertegenwoordigers van instellingen in de wijk betrokken bij agendapunten. Natuurlijk kunnen deze zichzelf ook melden als  zij een onderwerp willen bespreken in het platform. Het wijkplatform brengt op die manier verschillende partijen regelmatig bij elkaar om samen de leefbaarheid van de wijk te bevorderen.
Het wijkplatform is een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en instellingen, ondersteunt bij visievorming en meningspeling, als een soort toetssteen.
Het wijkplatform neemt geen besluiten over de wijk, maar activeert de achterban van wijkbewoners bij de tot standkoming van besluiten.
Het wijkplatform weet wat er in de wijk gebeurt. Ervaringen met activiteiten en gebeurtenissen op buurt/straatniveau worden er gedeeld en op elkaar afgestemd, tips worden uitgewisseld.
Het wijkplatform helpt mee plannen voor Stadsweiden te maken.
Het wijkplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden.
 
Het wijkplatform vergadert negen keer per jaar, altijd op een woensdagavond om half acht in de Roef. Vergaderingen zijn openbaar, toehoorders zijn van harte welkom.