Wijkplan / activiteitenplan Wijkplatform Stadsweiden 2019

Activiteit 1

Ontmoetingsactiviteiten 2018 op straatniveau

Welke activiteiten

Nederland schoon zaterdag  24 maart 2018            5 x€ 70,--

Nationale buitenspeeldag woensdag 13 juni 2018    5 x € 70,--

Nationale burendag zaterdag 22 september 2018    5 x € 70,--

Bosmobiel huren                                                   4 x € 25,--

Indien er (te) veel gebruikt gemaakt wordt van de aanvragen kan in plaats van 5 x € 70,-- ook 7 x € 50,-- verstrekt worden.

Doel

Bewoners ontmoeten elkaar op speciale gelegenheden.

De activiteit stimuleert de onderlinge contacten in de straat en/of buurt.

Kinderen worden gestimuleerd om (meer) buiten te spelen.

Leefbaarheid van de buurt krijgt aandacht.

Communicatie

Via de wijkkranten, regionale (dag)bladen, sociale media en website van het Wijkplatform oproepen om mee te doen.

Beschrijving van stappen en onderdelen

Toekenning van het budget in 2018 via één loket om een mogelijke dubbele aanvraag te voorkomen. Een aanvraag kan gedaan worden via het wijkplatform, die de aanvraag doorstuurt naar de gemeente (M.Apel)

Adviseur

Opbouwwerk ZorgDat.

(Mede)participanten

Bewoners van straat en/of buurt, ouders, VVN en  gemeente.

Participatie buurt

Uitvoering gebeurt door bewoners en/of ouders

Budget en dekking

Geldelijke bijdrage vanuit het Wijkplatform van max. € 70 per straat.

Begroting

Vanuit de begroting van het Wijkplatform

Aanvraag van gelden bij

Aanvragen indienen bij de gemeente Harderwijk (Monique Apel) , eventueel via tussenkomst voorzitter Wijkplatform.

Meetbaar ?

Registratie van de deelnemende straten en contactpersonen

Wanneer ?

Zie boven bij “ welke activiteiten”.

Activiteit 2

Communicatie met de wijk via Wijkkrant – sociale media - website

Doel

Communicatie met de wijkbewoners in stand houden en versterken.

Inbreng en draagvlak vergroten van wijkbewoners

Contact tussen wijkplatform en de wijk verbeteren

Hoe ?

3 of 4 keer per jaar het uitbrengen van een Wijkkrant met nieuws en/of informatie vanuit de wijk.

De website van het Wijkplatform beheren en actueel houden.

Andere sociale media inzetten zoals Facebook en Twitter.

Samenstellen en in stand houden van een redactie t.b.v. de wijkkrant

Beschrijving van stappen / onderdelen

Plannen en afstemmen van werkzaamheden

Verwerven van financiën uit andere bronnen (advertenties)

Verzamelen van kopij en tekst redigeren

Verzorgen van drukwerk en lay-out, bijscholing volgen (via MEO)

Bestendigen van redactie.

Verspreiding van de wijkkrant regelen

Website promoten, sociale media (frequent) inzetten

Projectleider

Voorzitter wijkplatform.

Participanten

Redactie dient in de loop van de tijd te bestaan uit wijkbewoners. Indien nodig met ondersteuning van het opbouwwerk (ZorgDat).

Streven naar redactieverantwoordelijkheid van de wijk(bewoners)

Budget en dekking

Drukkosten voor de wijkkrant

Verspreiding van de wijkkrant

Onderhoud aan de website

Scholing voor redactieleden

Meetbaar ?

Toetsing op waardering van toegepaste media

Hits van de website tellen.

Wanneer ?

Wijkkrant 3 of 4 keer uitbrengen met een oplage van 3200 stuks voor geheel Stadsweiden en het Nachthok

Website periodiek actueel houden.

Sociale media regelmatig gebruiken

Activiteit 3

Winkelcentrum Stadsweiden:

Doel

Instandhouding en versterking van het winkelcentrum als noodzakelijke wijkvoorziening voor de bewoners.

Uitstraling van dit omgevingsgebied versterken.

Bereikbaarheid vergroten in combinatie met plekken voor ontmoetingen en sociale contacten door wijkbewoners.

Beschrijving van stappen

Het winkelcentrum is in 2015 gerenoveerd door de gemeente, de winkeliers en projectontwikkelaars / beheerders.

In 2017 heeft er nog een aanpassing plaatsgevonden d.m.v. een VOP en omlegging van het fietspad voor een veiliger gebied.

Het Wijkplatform stimuleert  processen om deze voorziening voor de wijk in stand te houden.

Opfleuren van het WC door plaatsing van plantenbakken.

In de maand december (verlichte) Kerstbomen.

Hiervoor structureel een financiële bijdrage toekennen ter facilitering en realisering. Dit in samenwerking met de Ondernemersvereniging.

Projectleiding

Wijkmanager en Voorzitter Wijkplatform

Participanten

Winkeliersvereniging Stadsweiden en het Wijkplatform

Participatie buurt

Winkelend publiek geniet van de verbeterde uitstraling en is bereidt de inkopen meer in het eigen woongebied te gaan doen.

Budget

Het Wijkplatform betaalt een deel van de kosten voor hanging baskets en plantenbakken.  

In de maand december het plaatsen van een drietal Kerstbomen.

De Gemeente levert de Kerstbomen en het wijkplatform zorgt voor het plaatsen en verwijderen van de bomen.

Winkeliers verzorgen de verlichting en mogelijk aanverwante activiteiten zoals de verzorging van de baskets, bakken en bomen.

Ondernemersvereniging draagt  in de kosten.

Communicatie

Via de Wijkkrant, sociale media, persbericht lokale media

Meetbaar ?

Via reacties vanuit het winkelend publiek.

Wanneer ?

In het voorjaar en in  december

Activiteit 4

Wijkschouw in Stadsweiden

Doel

De betrokkenheid van bewoners voor de eigen buurt te versterken.

Bewustwording en leefbaarheid van de omgeving versterken.

Achterstallig onderhoud in kaart brengen en oplossingen realiseren.

Projectleider

De wijkmanager

Participant(en)

Wijkplatform, wijkmanager, wijkbeheerder, wijkagent, vert. Uwoon, opbouwwerker ZorgDat en andere betrokkenen.

Bewoners

Via brief / flyer in de bus, de bewoners informeren en uitnodigen om te reageren en mee te gaan tijdens een rondgang.

Bewoners kunnen vooraf reageren naar Snelherstel met vragen en opmerkingen.

Communicatie

Via een flyer en aandacht voor de rondgang in de Wijkkrant en website.

Slechts een deel van de wijk schouwen, waarbij de wijk geheel geschouwd is in een periode van meerdere jaren.

Exact aangeven in welke Waard(en)de schouw plaats vindt.

Een helder verslag van de bevindingen van de wijkschouw binnen 2 weken na de schouw.

In 2018  de Vogelwaard schouwen. Vanuit toezegging in 2017.

Meetbaar ?

Minder meldingen via Snelherstel vanuit deze 2 Waarden.

Wanneer ?

Voorstel is om in 2019 weer te starten met een nieuwe cyclus en te beginnen in de Weidewaard. Over de vormgeving moet nog verder nagedacht worden. Tijdstip juni 2019; Datum nader in te vullen door Monique Apel.

Wat zijn de wensen van de mensen zelf?  Waar ben je trots op?

Er is altijd een mogelijkheid voor Snelherstel en de Wijkmanager

wat kan wel en wat kan niet! Wat is de intentie van de wijkschouw.

   

Activiteit 5

Transformatie van het terrein De Rietmeen

Doel

Een herinrichting van de voormalige wijkpost van de gemeente aan De Rietmeen. Herinrichting als plek in de wijk als maatschappelijk project met thema’s participatie, duurzaamheid, eetbaar/ bruikbaar groen, talentontwikkeling en educatie.

Ondersteuning vanuit het wijkplatform blijft voorlopig gewenst om de doelen te kunnen realiseren.

Brede maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin.

Projectleider(s)

Wijkmanager en de voorzitter wijkplatform

Participanten

Werkgroepen van bewoners uit Stadsweiden en Drielanden

Ondersteuning vanuit opbouwwerk van ZorgDat

Coalities smeden met maatschappelijke organisaties.

Participatie buurt

Vrijwilligers die meedenken en meedoen.

Een eigen inbreng en talentontwikkeling in afstemming met het stichtingsbestuur en coördinatoren van diverse werkgroepen.

Budget

Financiering voor aanloopkosten. Vooral ten behoeve van de continuïteit voor lange(re) termijn.

Bijdragen bij investeringskosten en/of exploitatiekosten

Externe financiering door subsidie vanuit landelijk werkende fondsen.

Communicatie

Regionale kranten, Wijkkrant en sociale media.

Voorlichting/ informatie aan de bewoners van Stadsweiden en Drielanden.

Meetbaar ?

Reacties en opbrengst (niet alleen in geld, maar meer nog de maatschappelijke relevantie en (belevings-)waarde.

Wanneer ?

Doorlopend proces in de komende jaren.

Meerdere activiteiten die plaatsvinden in de loop van het jaar.

Activiteit 6

Activiteitenplannen vanuit de verschillende Waarden.

Doel

De bewoners vanuit de verschillende Waarden van de wijk Stadsweiden en de bewoners van Het Nachthok ruimte te bieden om in de loop van het jaar aanvullende activiteitenplannen aan te bieden en die vanuit het Wijkplatform te kunnen honoreren met een advies en /of geldelijke bijdrage.

Projectleider(s)

Wijkmanager, Opbouwwerker ZorgDat en Vz. Wijkplatform.

Participanten

De bewoners(groepen) vanuit de verschillende buurten / Waarden kunnen onderbouwde plannen indienen, voorzien van een kostenbegroting.

In de plannen wordt het eigen initiatief en de eigen zelfredzaamheid aangegeven. Verder is een beoogd tijdspad voor realisering aangegeven in de aanvraag.

Budget

Voor iedere “Waard “ of een straat of buurt binnen die Waard kan een budget beschikbaar gesteld worden om plannen te realiseren.

Voorwaarde is dat het benodigde budget valt binnen de financiële ruimte van de begroting van het wijkplatform.

Communicatie

Via de Wijkkrant en Website van het Wijkplatform door vermelding van de mogelijkheden en verantwoording van realisatie.

Meetbaar ?

Registratie van ingediende plannen en de toekenning.

Wanneer ?

Een doorlopend proces in het jaar 2019. Zo mogelijk  en/of zonodig zullen er buurtteams ingesteld worden voor de Waarden of straten waar de behoefte hieraan bestaat.

Vastgesteld in de jaarvergadering van het wijkplatform op woensdag 14 november 2018.  

Activiteit 7

Leefomgeving Helmbloemmeen en Emdenmeen.

Doel

Bevordering contact kwetsbare bewoners in relatie tot de wijk.

Stadsweiden is een fijne en veilige wijk om te wonen voor iedereen. Elkaar kennen en gekend worden is daarom belangrijk.

Komen tot een activiteitenaanbod; zowel binnen als buiten, waardoor isolement van bewoners  doorbroken kan worden en het welzijnsgevoel versterkt wordt.

Projectleider

Marcel van den Ende en opbouwwerker ZorgDat.

Participanten

Humanitas DMH, (Ambulante Hulpverlening MN op dit moment niet), Wijkagent, Woonzorg (J. Stienstra), ZorgDat.

Budget

Bijdrage vanuit het Wijkplatform op basis van een plan van aanpak en verantwoording.

Communicatie

In overleg met de participanten en via de Wijkkrant Stadsweiden.

Meetbaar ?

Registratie van deelnemers  en succes ervaringen.

Wanneer ?

In 2019 wederom een  vervolg te geven op basis van nader op te stellen plannen.

Activiteit 8

Thema-avond over Veiligheid.

Doel

Preventieve veiligheid door voorlichting / informatie aan wijkbewoners over:

·         Inbraakpreventie

·         Verkeersveiligheid

·         Sociale en fysieke veiligheid

·         Brandveiligheid in en om het huis

Thema 2019

Brandveiligheid. Thema-avond gericht op preventie en gebruik van blusmiddelen in en om het huis.

Projectleider

Voorzitter wijkplatform

Participanten

Wijkmanager – ZorgDat – Wijkagent – Belangenorganisaties

Budget

Stelpost in de begroting voor 2018

Communicatie

De wijkbewoners tijdig informeren via de wijkkrant en/of een flyer huis aan huis bezorgd over het thema dat aan de orde zal komen.

Meetbaar

De behoefte wordt zichtbaar door de mate van opkomst tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

(In 2015 waren er circa 125 bezoekers voor de thema-avond Inbraakpreventie in de Roef).

(In 2016 waren er circa 60 bezoekers voor de thema-avond Verkeersveiligheid in de wijk).

( In 2017 waren circa 40 personen aanwezig voor het thema sociale veiligheid).

( In 2018 waren circa 30 personen aanwezig voor het thema brandveiligheid.)

Wanneer

Voorstel is om in 2019 wederom een thema-avond m.b.t. veiligheid te houden. Brandveiligheid weer een keer herhalen op basis van de inhoud van 2018 met een verbeterslag in de communicatie naar de wijkbewoners.